Slam, fett och latrin

Slamtömning

Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningen som ska tömmas, får inte överstiga 15 meter.

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare till enskilda avlopp inklusive alla arbetsmoment vid tömning, transport till reningsverk eller annan godkänd tömningsplats samt slutlig behandling av slammet debiteras avgifter enligt nedan. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500.

Avgift Slamtömning

 Pris inkl. moms
år 2016
Pris inkl. moms
år 2017
 Schemalagd tömning  638 kr/brunn 670 kr/brunn
 Budning  863 kr/brunn 908 kr/brunn
 Akut slamtömning  1 000 kr/tim 1 050 kr/tim

Latrinhämtning

Latrinhämtning från fritidshus utförs och avgift uttas för 10 hämtningstillfällen och behållare under perioden v. 19 – v. 37 eller v. 20 – v. 38.

Abonnenten ställer ut kärlen till hämtningsplats vid tomtgräns eller liknande.
OBS! Latrinkärlen måste vara märkta med de etiketter som skickats ut per post. Kärl som inte är märkta med rätt etiketter kommer inte att hämtas.

Andra lösningar för latrin

Latrinhämtning blir mer och mer ovanligt eftersom man väljer andra lösningar. Nedan följer information om alternativa toalettlösningar:

  • Torrdass med latrinkompost
  • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
  • Mulltoa
  • Förbränningstoalett
  • Paketeringstoalett
  • WC med egen reningsanläggning
  • Toalett med sluten tank
  • Bajamaja
  • Toalettbod

Hur du måste hantera avfallet beror på vilken toalettlösning du väljer. Väljer du torrdass, mulltoa eller paketeringstoalett måste du kompostera latrinavfallet på egen hand. Föredrar du toalett med sluten tank eller WC med egen reningsanläggning måste toalettsystemet slamsugas. Detta gäller även de toaletter som du kan hyra, dvs. Toalettbod och Bajamaja.

Avgift Latrin

 Pris inkl. moms
 Permanenta abonnenter, hämtning varannan vecka  3 883 kr/år
 Sommarabonnenter  1 766 kr/säsong
 Budad latrinhämtning  666 kr/gång

OBS! Fyllda latrinkärl får max väga 15 kg. Kärl som överstiger maxvikten kommer inte att hämtas.