Avfallstaxa

Här hittar du gällande taxor för sophantering i Enköpings kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 251 kr/hushåll
  • Småhus i samfällighet med gemensam sophämtning*: Fast avgift 625 kr/lägenhet
  • Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 751 kr/hushåll
  • Fritidshus i samfällighet med gemensam sophämtning*:Fast avgift 375 kr/hushåll

* Med samfällighet menas förening eller motsvarande som gör en investering i t ex ett soprum, underjordsbehållare eller liknande och som har en gemensam fakturamottagare som står som ansvarig för anläggningen.

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan Ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1251 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering/Mulljakten* Osorterat
190 liter 2266 kr 2879 kr 3970 kr
370 liter 3229 kr 3842 kr 6294 kr

*I abonnemang Källsortering/Mulljakten ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Enköping

Avfallstaxa Enköping Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Enköping Flerbostadshus och verksamheter

Avfallstaxa komplett version 2018