Avfallstaxa Enköping 2016

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1191 kr/hushåll
  • Småhus i samfällighet med gemensam sophämtning*: Fast avgift 595 kr/lägenhet
  • Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 715 kr/hushåll
  • Fritidshus i samfällighet med gemensam sophämtning*:Fast avgift 357 kr/hushåll

* Med samfällighet menas förening eller motsvarande som gör en investering i t ex ett soprum, underjordsbehållare eller liknande och som har en gemensam fakturamottagare som står som ansvarig för anläggningen.

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften enligt 2015 års taxa för de olika abonnemangen.

Exempel Abonnemang Mulljakten

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1191 kr

Rörlig avgift 1551 kr

Total kostnad per år 2742 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1191 kr

Rörlig avgift 967 kr

Total kostnad per år 2 158 kr (inkl moms)

Här hittar du avfallstaxan för Enköpings kommun 2016